Soutěž o poukázku - instagram/facebook

Sdílejte svoje zážitky ze zakoupeného zájezdu přes PENNY dovolenou a vyhrajte poukázku do PENNY v hodnotě 500 Kč.

Nahrajte své fotky na Facebook a označte tam profil Penny Market Česká republika či na Instagram s hashtagem #pennydovolena nebo označte @pennydovolena.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „SOUTĚŽ O POUKÁZKU - PENNY DOVOLENÁ‟
(dále jen „Pravidla‟)

1. Pořadatel
1.1. Společnost Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČO: 64945880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42812 (dále jen „Pořadatel‟) je Pořadatelem soutěže „SOUTĚŽ O POUKÁZKU – PENNY DOVOLENÁ‟ (dále jen „Soutěž‟), jejíž principy a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla‟).


2. Konání a místo konání Soutěže
2.1. Soutěž bude probíhat od 19.8.2019 do 30.9.2019 (dále také jako „Doba konání‟). Pořadatel je oprávněn kdykoli Dobu konání prodloužit.

3. Účast
3.1. Soutěžícím se mohou stát fyzické osoby, které objednali zájezd prostřednictvím internetových stránek https://www.pennydovolena.cz/ (dále jen „Zájezd‟), jehož organizátorem je společnost EXIM TOURS a.s., IČO: 45312974, se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 7557 (dále jen „EXIM‟). Fyzické osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinny na žádost Pořadateli doložit.
3.2. Podstatou Soutěže je zveřejnění fotografie ze Zájezdu. Účastník tohoto Zájezdu se stane soutěžícím, jestliže fotografii ze Zájezdu:
a) zveřejní v příspěvku na FaceBooku, přičemž v takovém příspěvku označí profil „Penny Market Česká republika", nebo
b) zveřejní v příspěvku na Instagramu, přičemž v takovém příspěvku uvede následující hashtag: #pennydovolena nebo označení @pennydovolena (dále jen „Soutěžící‟).
3.3. Soutěžícími se nemohou stát fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli, případně dalším společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci Soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku, ani podnikající fyzické osoby v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

4. Výběr výherců
4.1. Prvních třicet Soutěžících, kteří zveřejní fotografii ze Zájezdu na FaceBooku či na Instagramu dle čl. 3.2 Pravidel, se stanou výherci Soutěže (dále jen „Výherci" a každý výherce samostatně také jen „Výherce").
4.2. Výhru v Soutěži, kterou obdrží každý Výherce, představuje poukázka na nákup v prodejně PENNY v hodnotě 500,- Kč (dále jen „Výhra‟).
4.3. Pořadatel informuje každého Výherce o Výhře prostřednictvím sociální sítě, na níž Výherce příspěvek dle čl. 3.2 Pravidel zveřejnil, přičemž v tomto příspěvku Pořadatel za účelem předání Výhry požádá příslušného Výherce o zaslání údaje o jeho jménu, příjmení a doručovací adrese, a to na e-mailovou adresu Pořadatele: soutez@penny.cz. Výherce následně zašle na e-mailovou adresu soutez@penny.cz e-mail s předmětem: SOUTĚŽ O POUKÁZKU – PENNY DOVOLENÁ, v němž uvede své jméno, příjmení, doručovací adresu a tuto větu: „Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami Ochrany osobních údajů, tedy s dokumentem ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ O POUKÁZKU - PENNY DOVOLENÁ.“ Pořadatel pro přehlednost zdůrazňuje, že zmíněný dokument s názvem ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ O POUKÁZKU - PENNY DOVOLENÁ“, tvoří Přílohu č. 1 těchto Pravidel.
4.4. Pořadatel zašle Výherci Výhru, tedy poukázku na nákup v prodejně PENNY v hodnotě 500,- Kč, na doručovací adresu, kterou Výherce sdělil Pořadateli e-mailem dle čl. 4.3 těchto Pravidel.
4.5. Jestliže Výherce nezašle Pořadateli e-mail dle čl. 4.3 Pravidel na e-mailovou adresu Pořadatele dle čl. 4.3 Pravidel ani do týdne ode dne, kdy mu Pořadatel zaslal informaci o výhře dle čl. 4.3 Pravidel, nemusí mu být Výhra předána.

5. Zpracování osobních údajů
5.1. Informace o zpracování osobních údajů je uvedena v Příloze č. 1 těchto Pravidel – ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ O POUKÁZKU - PENNY DOVOLENÁ.

6. Ostatní ustanovení
6.1. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne svého uveřejnění na stránkách www.pennydovolena.cz a na stránkách www.penny.cz. V takovém případě Soutěžící nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.
6.2. Výhru nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.
6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a/nebo změnit podmínky předávání výher.
6.4. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže včetně selhání systémů a programového vybavení či nedoručení zprávy o výhře z technických důvodů, ani za jiné případy vyšší moci. Pořadatel dále nenese odpovědnost za neúmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží.
6.5. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy. Výhra nebude dále udělena ani v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.
6.6. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v Soutěži pro porušení Pravidel. Soutěžící bere na vědomí, že výhry nejsou soudně vymahatelné.
6.7. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v Pravidlech. Soutěžící zejména nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
6.8. Účastí v Soutěži dle těchto Pravidel vyjadřuje Soutěžící úplný a bezvýhradný souhlas s těmito Pravidly, a to po celou Dobu soutěže, včetně možnosti změn těchto Pravidel. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 19.8.2019. Pořadatel je oprávněn tato Pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění nové verze pravidel na stránkách uvedených na internetových stránkách www.pennydovolena.cz a na stránkách www.penny.cz.

PŘÍLOHA Č. 1 - ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ O
POUKÁZKU – PENNY DOVOLENÁ

 

 

1. Zpracování osobních údajů.
a) Totožnost Správce a kontaktní údaje. Správcem osobních údajů je Pořadatel Soutěží - společnost Penny Market s.r.o., IČO: 64945880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 25073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 42812 (dále „Správce“ nebo „Pořadatel“). Správce lze kontaktovat e-mailem na elektronickou adresu: info@penny.cz nebo telefonicky na infolince +420 800 202 220 v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. Správcova Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat e-mailem na elektronickou adresu: ochranadat@penny.cz.
b) Zpracovávané osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je Soutěžící poskytl v souvislosti s účastí v kterékoli Soutěži zpravidla označené jako „SOUTĚŽ O POUKÁZKU – PENNY DOVOLENÁ“ pořádané Správcem jako Pořadatelem. Jedná se tedy zejména o následující osobní údaje získané přímo od Soutěžících:
(i) jméno, příjmení a doručovací adresa;
(ii) e-mail Soutěžících.
c) Účel zpracování – Plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění řádného průběhu Soutěží, oznámení (a předání) výher v Soutěži jednotlivým výhercům a kontroly dodržování pravidel Soutěží. Zpracování v tomto rozsahu je nezbytné pro plnění práv a povinností Správce a Soutěžících v Soutěžích a pro ochranu práv Správce a Soutěžících (tj. zejména při řešení stížností Soutěžících na průběh Soutěže, nedoručení výherního příspěvku či uplatnění jiných nároků souvisejících se Soutěží vůči Správci jako jejímu Pořadateli). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, s ohledem na podobu Soutěží však:
(i) neposkytnutí kontaktní adresy nebo e-mailu nebo uvedení nesprávné kontaktní adresy či e-mailu má za následek nemožnost předání příslušné výhry Soutěžícímu a výhru v takovém případě nelze uplatnit. Pořadatel není povinen doručovat výhru na jinou adresu či e-mail než ty, které Soutěžící uvedl jako kontaktní při registraci. Výše uvedené následky se uplatní i při zablokování či výmazu příslušných osobních údajů na žádost Soutěžícího jako subjektu osobních údajů před ukončením Soutěže nebo před vyzvednutím výhry.
(i) Způsob zpracování. Zpracování osobních údajů provádí Správce svými jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijali Správce a zpracovatel technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
d) Doba zpracování. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování, tj. po dobu trvání Soutěže, ledaže delší uchovávání určitých
osobních údajů bude odůvodněno potřebou ochrany práv Správce nebo určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků.
e) Práva při zpracování osobních údajů. Správce tímto informuje Soutěžící jako subjekty údajů o jejich základních právech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, a to v souladu s ustanovením § 27 an. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), resp. čl. 13 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“):

1.1. Právo na přístup k osobním údajům. Každý subjekt údajů je dle ustanovení § 28 zákona o zpracování osobních údajů, resp. čl. 15 GDPR, oprávněn získat od Správce potvrzení o
zpracování svých osobních údajů, přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně případné kopie zpracovávaných osobních údajů) a přístup k těmto dalším informacím:
(i) účely zpracování;
(ii) kategorie dotčených osobních údajů;
(iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích (a v těchto případech i o vhodných zárukách, které se vztahují na předání);
(iv) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
(v) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
(vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
(vii) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
(viii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, a smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

1.2. Právo na vysvětlení. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo GDPR, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.
1.3. Právo na opravu. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo s přihlédnutím k účelům zpracování doplnil
neúplné osobní údaje, které se ho týkají.
1.4. Právo na výmaz. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a to za podmínky, že je
dán některý z důvodů pro výmaz uvedený v čl. 17 GDPR, zejména pokud:
(i) osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány;
(ii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
(iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Povinnost Správce vymazat osobní údaje na žádost subjektu údajů se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR, zejména pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

1.5. Právo na omezení zpracování. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoliv z těchto případů:
i. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
ii. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
iii. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
iv. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Při omezení zpracování budou příslušné osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně z jiných důvodů uvedených v čl. 18 odst. 2 GDPR. O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů Správcem předem upozorněn.

2. Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje bez bránění ze strany Správce jinému správci, případně na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem správci druhému, je-li to technicky
proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

3. Právo podat stížnost. Práva a povinnosti subjektů údajů a Správce se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí platnými právními předpisy. Každý subjekt údajů, který se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, GDPR či jiných právních předpisů, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

4. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Správce zpracovává z toho důvodu, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany (pozn.: Správce nezpracovává žádné osobní údaje pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci). Správce v takovém případě nebude osobní údaje příslušného subjektu dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace