Call Centrum255 787 878

Vytvořit
poptávku
 
 
 

Soutěž o pobyt v Itálii

Soutěž na Facebooku Penny Market Česká republika o dovolenou v Itálii.

Napište do komentáře 3 hotely v Itálii, do kterých můžete jet s naší PENNY dovolenou vlastní dopravou a jednoho z vás odměníme týdenní dovolenou v Itálii, v hotelu Marina & Villa Delfa – bungalov pro 2-4 osoby vlastní dopravou s all inclusive v termínu od 8.9. – 15. 9. 2019. 

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „FACEBOOK – SOUTĚŽ O ZÁJEZD DO ITÁLIE – srpen 2019“

 1. Pořadatel Soutěže. Společnost Penny Market s.r.o., IČO 64945880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 25073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 42812 (dále jen „Pořadatel“), pořádá marketingovou soutěž „FACEBOOK – SOUTĚŽ O ZÁJEZD DO ITÁLIE – srpen 2019“
 2. SOUTĚŽ o 1x zájezd s vlastní dopravou do Itálie – srpen 2019 (dále jen „Soutěž“), jejíž princip a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 3. Přílohou těchto pravidel je Příloha č. 1 – ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – FACEBOOK – SOUTĚŽ O ZÁJEZD DO ITÁLIE – srpen 2019.
 4. Organizátor Soutěže. Organizátorem soutěže je společnost WMC Praha, a.s., IČO 26509954, se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, PSČ 170 00, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7532 (dále jen „Organizátor“).
 5. Zastupitelnost Organizátora a Pořadatele. Pořadatel zmocnil Organizátora k organizaci Soutěže dle těchto Pravidel, a proto je Organizátor oprávněn vykonávat veškerou činnost Pořadatele v rámci Soutěže; tam, kde je v těchto Pravidlech uvedeno „Pořadatel“, rozumí se tím automaticky také rovněž „Organizátor“. Tím není dotčena možnost Pořadatele uskutečnit jakoukoliv činnost v rámci Soutěže samostatně a vykonat jakékoliv právo či povinnost dle těchto Pravidel. Organizátor je povinen řídit se pokyny Pořadatele, jestliže pokyny Pořadatele obdrží.
 6. Doba soutěže. Soutěž začíná zveřejněním příspěvku na Facebooku dne 6. 8. 2019 a končí 14. 8. 2019 v 23:59 hod (dále jen „doba trvání Soutěže“).
 7. Soutěžící musí mít doručovací adresu na území České republiky. Fyzické osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinny na žádost Pořadateli doložit.

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora, kteří se přímo podílejí na organizaci Soutěže, a osoby těmto zaměstnancům blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane některá z osob dle předchozí věty, výhra se nepředá a propadá ve prospěch Pořadatele.

Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden komentář soutěžního charakteru.

 1. Principem soutěže je odpovědět na otázku „Napište nám do komentáře 3 hotely v Itálii, do kterých můžete jet s naší PENNY dovolenou vlastní dopravou a my jednoho z vás odměníme týdenní dovolenou v Itálii, v hotelu Marina & Villa Delfa – bungalov pro 2-4 osoby vlastní dopravou s all inclusive v termínu od 8.9. – 15. 9. 2019.“ Soutěžící musí svou odpověď napsat do komentářů pod soutěžní příspěvek.
 2. Výhra - ze soutěžících, kteří přidali komentář pod soutěžní příspěvek dle pravidel z bodu 7 a splnili podmínky dle těchto Pravidel, vylosuje Pořadatel po ukončení Soutěže 1 výherce, který získá výhru ve formě ubytování v hotelu Marina & Villa Delfa s all inclusive v bungalovu pro 2 až 4 osoby v termínu od 8.9. do 15.9.2019 v Itálii. Dopravu do výše uvedeného hotelu si musí výherce i další osoby, které na zájezd pojedou s výhercem, zajistit sami.
 3. Výherce bude vyhlášen a informován o výhře formou odpovědi pod soutěžním příspěvkem na facebookovém profilu. Výherce se musí ozvat nejpozději do dvou dnů ode dne vyhlášení vítěze dle předchozí věty na e-mailovou adresu soutez@penny.cz a do předmětu zadat název soutěže: Soutěž – „FACEBOOK – SOUTĚŽ O ZÁJEZD DO ITÁLIE – srpen 2019.“ Dále výherce musí do těla e-mailu společně se svými osobními údaji (kterými je jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa výherce) uvést tuto větu „Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami Ochrany osobních údajů, tedy s dokumentem ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  - „FACEBOOK – SOUTĚŽ O ZÁJEZD DO ITÁLIE – srpen 2019.“ Pořadatel pro přehlednost zdůrazňuje, že zmíněný dokument s názvem ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ -„FACEBOOK – SOUTĚŽ O ZÁJEZD DO ITÁLIE – srpen 2019“, tvoří Přílohu č. 1 těchto Pravidel.

V případě, že se do 2 dnů po vyhlášení výherce sám výherce neozve, nebo nesplní všechny výše uvedené podmínky, nebude mu výhra předána, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci a výhra bude poskytnuta jinému Soutěžícímu, který bude vylosován následně.

 1. Doručení výhry proběhne elektronicky, prostřednictvím emailu na adresu výherce, kterou sdělí výherce Pořadateli emailem zaslaným dle čl. 10 Pravidel na e-mailovou adresu: soutez@penny.cz. Pořadatel zašle na e-mail výherce potvrzení o výhře (výhru); v tomto e-mailu Pořadatele bude výherce poučen o nutnosti kontaktovat společnost EXIM TOURS a.s., IČO: 45312974, se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 7557 (dále jen „EXIM‟) a předat společnosti EXIM potvrzení o výhře, a to za účelem poskytnutí a realizace zájezdu (výhry). Výherce musí kontaktovat společnost EXIM telefonicky nebo e - mailem na Call centrum PENNY Dovolená (info@pennydovolena.cz nebo 255 787 878) nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výhry. V případě nepřihlášení se o výhru, nelze místa na zájezd garantovat. Výherní pobyt lze absolvovat pouze v daném termínu, nelze měnit za jiný. Výhru nelze směnit za finanční hotovost.
 2. Ostatní ustanovení.
  1. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne svého uveřejnění na stránkách uvedených v soutěžním příspěvku. V takovém případě Soutěžící nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.
  2. Výhru nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a/nebo změnit podmínky předávání výher.
  4. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže včetně selhání systémů a programového vybavení či nedoručení zprávy o výhře z technických důvodů, ani za jiné případy vyšší moci. Pořadatel dále nenese odpovědnost za neúmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží.
  5. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy. Výhra nebude dále udělena ani v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.
  6. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v Soutěži pro porušení Pravidel. Soutěžící bere na vědomí, že výhry nejsou soudně vymahatelné.
  7. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v Pravidlech. Soutěžící zejména nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 3. Platnost a účinnost Pravidel. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 6. 8. 2019. Pořadatel je oprávněn tato Pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění nové verze pravidel na stránkách uvedených v soutěžním příspěvku. Aktuální a případné předchozí verze těchto Pravidel jsou po celou Dobu soutěže v plném znění dostupné na stránkách uvedených v soutěžním příspěvku. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě
  u Pořadatele.
 4. Souhlas Soutěžícího s Pravidly. Registrací do Soutěže dle těchto Pravidel vyjadřuje Soutěžící úplný a bezvýhradný souhlas s těmito Pravidly, a to po celou Dobu soutěže, včetně možnosti změn těchto Pravidel. Dojde-li po registraci Soutěžícího ke změně těchto Pravidel, Soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s aktualizovaným zněním Pravidel svojí první účastí ve Hře po aktualizaci pravidel.

 

V Radonicích dne 2. 8. 2019

 

 

PŘÍLOHA Č. 1

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – „FACEBOOK – SOUTĚŽ O ZÁJEZD DO ITÁLIE – srpen 2019‟

 

 1. Zpracování osobních údajů.
 1. Totožnost Správce a kontaktní údaje. Správcem osobních údajů je Pořadatel Soutěží - společnost Penny Market s.r.o., IČO: 64945880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 25073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 42812 (dále „Správce“ nebo „Pořadatel“).

Správce lze kontaktovat e-mailem na elektronickou adresu: info@penny.cz nebo telefonicky na infolince +420 800 202 220 v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod.

Správcova Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat e-mailem na elektronickou adresu: ochranadat@penny.cz.

 1. Zpracovávané osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je Soutěžící poskytl v souvislosti s účastí v kterékoli Soutěži zpravidla označené jako „SOUTĚŽ O ZÁJEZD DO ITÁLIE – srpen 2019“ pořádané Správcem jako Pořadatelem.

Jedná se tedy zejména o následující osobní údaje získané přímo od Soutěžících:

 1. jméno, příjmení, telefonní číslo a kontaktní adresa;
 2. e-mail Soutěžících.
 1. Trvající registrace a informování o nové Soutěži. Registrace Soutěžícího se uplatní i pro následující Soutěže Pořadatele, ledaže si Pořadatel vyhradí jinak.

Po potvrzení registrace do Soutěže je Pořadatel oprávněn prostřednictvím sms nebo e-mailu informovat Soutěžícího o tom, že bylo zahájeno nové kolo Soutěže a/nebo o tom, že byla zahájena nová Soutěž (tj. o tom, že byla zahájena nová hra).

 1. Účel zpracování – Plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění řádného průběhu Soutěží, oznámení (a předání) výher v Soutěži jednotlivým výhercům
  a kontroly dodržování pravidel Soutěží.

Zpracování v tomto rozsahu je nezbytné pro plnění práv a povinností Správce a Soutěžících v Soutěžích a pro ochranu práv Správce a Soutěžících (tj. zejména při řešení stížností Soutěžících na průběh Soutěže, nedoručení výherních SMS či uplatnění jiných nároků souvisejících se Soutěží vůči Správci jako jejímu Pořadateli).

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, s ohledem na podobu Soutěží však:

 1. neposkytnutí kontaktní adresy nebo e-mailu nebo uvedení nesprávné kontaktní adresy či e-mailu má za následek nemožnost předání příslušné výhry Soutěžícímu a výhru v takovém případě nelze uplatnit.

Pořadatel není povinen doručovat výhru na jinou adresu či e-mail než ty, které Soutěžící uvedl jako kontaktní při registraci.

Výše uvedené následky se uplatní i při zablokování či výmazu příslušných osobních údajů na žádost Soutěžícího jako subjektu osobních údajů před ukončením Soutěže nebo před vyzvednutím výhry.

 1. Způsob zpracování. Zpracování osobních údajů provádí Správce svými jednotlivými pověřenými zaměstnanci a zpracovatelem, kterým je společnost WMC Praha, a.s., IČO 26509954, se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, PSČ 170 00, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7532.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijali Správce a zpracovatel technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. Doba zpracování. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování, tj. po dobu trvání Soutěží, ledaže delší uchovávání určitých osobních údajů bude odůvodněno potřebou ochrany práv Správce nebo určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků.
 2. Práva při zpracování osobních údajů. Správce tímto informuje Soutěžící jako subjekty údajů o jejich základních právech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, a to v souladu s ustanovením § 27 an. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), resp. čl. 13 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“):
  1. Právo na přístup k osobním údajům. Každý subjekt údajů je dle ustanovení § 28 zákona o zpracování osobních údajů, resp. čl. 15 GDPR, oprávněn získat od Správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně případné kopie zpracovávaných osobních údajů) a přístup k těmto dalším informacím:
 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích (a v těchto případech i o vhodných zárukách, které se vztahují na předání);
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, a smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
  1. Právo na vysvětlení. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo GDPR, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.
  2. Právo na opravu. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo s přihlédnutím k účelům zpracování doplnil neúplné osobní údaje, které se ho týkají.
  3. Právo na výmaz. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a to za podmínky, že je dán některý z důvodů pro výmaz uvedený v čl. 17 GDPR, zejména pokud:
 1. osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
 3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Povinnost Správce vymazat osobní údaje na žádost subjektu údajů se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR, zejména pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Právo na omezení zpracování. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoliv z těchto případů:
 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou
  k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů
  a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Při omezení zpracování budou příslušné osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně z jiných důvodů uvedených v čl. 18 odst. 2 GDPR. O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů Správcem předem upozorněn.

 1.       Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje bez bránění ze strany Správce jinému správci, případně na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 2. Právo podat stížnost. Práva a povinnosti subjektů údajů a Správce se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí platnými právními předpisy. Každý subjekt údajů, který se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, GDPR či jiných právních předpisů, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 3. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Správce zpracovává z toho důvodu, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany (pozn.: Správce nezpracovává žádné osobní údaje pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci). Správce v takovém případě nebude osobní údaje příslušného subjektu dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace